รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวเพ็ญวดี รัตตกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพ เทคนิคการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเชิงลึก การสำรวจและวิเคราะห์ผู้รับบริการ หลักการแปลผลแบบทดสอบต่าง ๆ รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการแนะแนวอาชีพจากนักแนะแนวอาชีพต้นแบบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้นำความรู้ไปใช้ในการให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยมีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 5 – 6 มกราคม 2566  และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน