อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว กับเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ 

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายจำนงค์ ทรงเคารพ จัดหางานจังหวัดปทุมธานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับ นายอดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ และคณะ ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวกลุ่ม MOU ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน