ภารกิจของหน่วยงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ จัดตั้งและเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2536 มีภารกิจดังนี้

1.งานบริหารการจัดหางานในประเทศ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในวัยทำงานได้มีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม รับรู้ข่าวสารตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงานและขาดแคลนแรงงานตลอดจนมีการอพยพแรงงานอย่างเป็นระบบ

การดำเนินงาน

1.1 ให้บริการจัดหางาน รับสมัครงาน บรรจุงาน หาตำแหน่งงานว่าง

1.2 บริการจัดหางานเคลื่อนที่

1.3 จัดวันนัดพบแรงงาน

1.4 ประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบ

1.5 จัดหางานพิเศษแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การจัดหางานให้คนพิการ ผู้พ้นโทษ ผู้ประสบสาธารณภัย ทหารกองประจำการที่ปลดเป็นทหารกองหนุน

2.งานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

เพื่อกำกับดูแลการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้แรงงานไทยได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีสภาพความเป็นอยู่ และสภาพการทำงานที่เหมาะสม

การดำเนินงาน

2.1 พิจารณาคำขออนุญาตการพาลูกจ้างไปทำงานหรือส่งลูกจ้างไปฝึกงานต่างประเทศ

2.2 รับแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศกรณีไม่เกิน 45 วัน

2.3 รับแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

2.4 รับแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

2.5 รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

3.งานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว

ดูแลตรวจสอบและควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย และเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด

การดำเนินงาน

3.1 พิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงาน ออกใบแทนใบอนุญาตทำงาน รับแจ้งเข้า-ออกใบอนุญาตทำงาน

3.2 จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงาน

3.3 ควบคุมดูแลและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

4.งานแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน และผู้ที่กำลังเข้าสู่ตลาดแรงงาน ได้มีความรู้ ความสามารถ และทราบความถนัดในการประกอบอาชีพของแต่ละคน

การดำเนินงาน

4.1 ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ทราบถึงโลกอาชีพ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดจนให้บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือ

การเลือกประกอบอาชีพให้ตรงกับความสามารถ

4.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่ผู้ว่างงานที่ต้องการประกอบอาชีพส่วนตัวหรืออาชีพอิสระ หรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าสู่การจ้างงานในระบบเกษตรผู้ที่ไม่สามารถทำงานเต็มเวลาตลอดทั้งปี ผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงนักโทษที่ได้รับ

การปลดปล่อย

4.3 จัดแสดงนิทรรศการการส่งเสริมมีงานทำ / อาชีพ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการมีงานทำ และอาชีพตามสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ

5.งานตรวจและคุ้มครองคนหางาน

ตรวจและคุ้มครองคนหางานและป้องกันมิให้คนหางานถูกหลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ จากบริษัทจัดหางานหรือกลุ่มมิจฉาชีพ รวมถึงการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษผู้หลอกลวง เอารัดเอาเปรียบ คนหางาน

การดำเนินงาน

5.1 รับเรื่องราวร้องทุกข์ของคนหางานที่ขอความช่วยเหลือทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5.2 พิจารณาอนุญาตจัดตั้งบริษัทจักหางงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศและสำนักงานจัดหางงานในประเทศ

5.3 สืบสวนสอบสวนบุคคลที่มีพฤติกรรมหลอกลวงต้มตุ๋นคนหางงานเพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด