รายการ
คำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์เรื่องมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจตรวจสอบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์เรื่องมาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องมาตรการการต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์เรื่องประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์เรื่องคู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2562
คำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์
 < 1 2