กรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ผ่านระบบ Video Conference

 

วันที่ 2  มิถุนายน 2563  นางพรปวีณ์ วิชิต  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการจัดหางานในประเทศ ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน  เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานและการรับรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว และ ทบทวนรูปแบบและวิธีการในการให้บริการจัดหางานในประเทศ