โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติด้วยใบไม้บนผืนผ้า”

โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร “การย้อมสีธรรมชาติด้วยใบไม้บนผืนผ้า”