tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

การจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ  ค้นหา

   การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ
   การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   การขอย้ายสำนักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
   การขอตั้งสำนักงานจัดหางานในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
   การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสำนักงานจัดหางานในประเทศ
   การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาต/ผู้จัดการ/ลูกจ้าง/ตัวแทนจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   การขอมีบัตรประจำตัวผู้รับอนุญาตผู้จัดการลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ
   การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   การขอเปลี่ยนชื่อสำนักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
   การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ