tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th
   รายละเอียดประกอบหนังสือแจ้งการอนุญาตตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
   ตท.1 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 9
   ตท.2 คำขอรับใบอนุญาตทำงาน (MOU) ตามมาตรา 9
   ตท.3 คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามมาตรา 11
   ตท.4 คำขอรับใบแทนอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 25
   ตท.5 คำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตามมาตรา 23
   ตท.6 คำขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่่ยนท้องที่ หรือสถานที่ในการทำงาน ตามมาตรา 26 แบบที่ 1 กรณี การเปลี่ยนย้ายเพิ่มที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสาขาในสถานประกอบการเดิม
   ตท.7 แบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13
   ตท.8 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานตามมาตรา 13 (2)
   ตท.9 แบบขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวตามมาตรา 14
   ตท.10 แบบหนังสือแจ้งการเข้ามาทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วน ตามมารตรา 9

   จง.39 ข แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (นอกชายฝั่งทะเล)
   จง.39 ค แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง (เก็บผลไม้ป่า)
   จง.39 แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง
   หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายและค่าจ้างของแรงงานต่างชาติ (ไต้หวัน)
   แบบคำร้องขอให้แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล
   คู่มือการไปทำงานต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ โปรตุเกส
   แผ่นพับเพื่อการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สวีเดน
   แบบแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง สำหรับคนหางานที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าตามฤดูกาลในต่างประเทศ
   แบบคำขอส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
   แบบแจ้งเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ