tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

รัฐบาลไทย เล็ง MOU เกาหลี ส่งออกแรงงานทำงานตามฤดูกาล RSS

 

ไทย เดินหน้า MOU กับ สาธารณรัฐเกาหลี ดันจ้างงานแรงงานไทยตามฤดูกาล หวังเพิ่มการจ้างงานแรงงานไทย เผยความคืบหน้า  อยู่ในระหว่างจัดทำข้อสรุปร่างบันทึกความเข้าใจฯ ให้เหมาะสม รัดกุมที่สุด

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน  เปิดเผยว่า หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ได้ส่งผลกระทบถึงสถานการณ์การจ้างงานทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งทางภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งหามาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้างงานโดยเร็ว ขณะเดียวกัน กรมการจัดหางาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ได้เร่งหารือกับประเทศคู่เจรจาในการขยายตลาดแรงงาน โดยเฉพาะกับสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นประเทศนิยมแรงงานไทย โดยกระทรวงแรงงานของไทยและกระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) โดยกรมการจัดหางานทำหน้าที่เป็นผู้จัดส่งคนหางานไปทำงาน ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต งานเกษตร/ปศุสัตว์ และงานก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ดี พบว่านายจ้างภาคเกษตรกรรมยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานประกอบกับต้องการแรงงานในฤดูกาลเพาะปลูกระยะสั้น เพียง 5 เดือนต่อปี  ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของนายจ้างเกาหลี รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการจ้างแรงงานไทย

กรมการจัดหางาน จึงได้เสนอให้ทางการเกาหลีใต้พิจารณาความเป็นไปได้ในการจ้างงานแรงงานไทยทำงานตามฤดูกาล เพิ่มเติม ภายใต้การจัดทำความตกลงโครงการจ้างงานตามฤดูกาลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีกับกรมการจัดหางาน ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้ อยู่ในระหว่างจัดทำข้อสรุปร่างบันทึกฯ เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการจ้างงานตามฤดูกาลของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประธาน ซึ่งจะหารือและหาช่องทางที่รัดกุมและดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของแรงงานไทย

อธิบดีกรมการจัดหางาน  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การทำงานในระบบตามฤดูกาล นอกจากจะช่วยเพิ่มการจ้างงานแรงงานไทย แล้ว ยังสามารถลดอัตราการเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย หรือ ผีน้อย ได้ เช่นกัน