tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน RSS