tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) RSS