tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศการรับรายงานตัวและยื่นใบสมัครไปทำงานสาธารณารัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9 RSS