tel โทรศัพท์ : 075-347329 email nrt@doe.go.th
 รายการ ประเภท
จ้างพิมพ์ใบเสร็จสำหรับใช้ในการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 100,000 ฉบับ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โครงการขยายศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จำนวน 5 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปและฐานข้อมูล ปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
การจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบงาน ปีงบประมาณ 2559 - กองแผนงานและสารสนเทศ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านกฏหมายของกรมการจัดหางาน ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2
การจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางโทรศัพท์สายด่วน 1694
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน - สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน - สำนักงานเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง - สำนักงานกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 6 รายการของกรมการจัดหางาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ณ กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน เงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดเช่าพื้นที่จัดตั้งด่านตรวจสอบและพิจารณาอนุญาตการทำงานแรงงานเมียนมา ลาว และกัมพูชากรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 401 402 403 404 405 >  Last ›