อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมผู้บริหาร ร่วมสัมมนาผู้บริหารระดับสูง

 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงเพื่อกำหนดนโยบายด้านข้อมูลของกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยในงานสัมมนามีกิจกรรม Workshop สำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของ Data Transformation, การทำ Data Governance, ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์/นโยบาย, การทำกระบวนการ Design Thinking เพื่อการกำหนดโจทย์ที่น่าสนใจในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง