tel โทรศัพท์ : 054716075,054716076 email nan@doe.go.th

อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566

 

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกรมการจัดหางาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม