กกจ. ประชุมเตรียมพร้อมก่อนการประชุมระดับวิชาการเมียนมา – ไทย

 

วันที่ 10 มกราคม 2562 นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมเตรียมการก่อนการประชุมระดับวิชาการเมียนมา –ไทย  ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14  กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยเป็นการเตรียมการด้านสารัตถะและซักซ้อมความเข้าใจในประเด็นที่จะเจรจากับฝ่ายเมียนมา ซึ่งจะพิจารณาร่วมกัน ในประเด็นดังนี้

1. การจัดส่งแรงงานประมงเข้ามาทำงานตามระบบ MOU

2. การแก้ไขบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างงาน (Agreement)

3. การจัดเตรียมแรงงานเมียนมาเพื่อให้นายจ้างไทยได้คัดเลือก

4. ประเด็นอื่นๆ เช่น การขึ้นบัญชีดำ (Black List) บริษัทจัดหางาน นายจ้างและตัวแทนนายจ้างของทางการเมียนมา

โดยการประชุมระดับวิชาการเมียนมา – ไทย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา