สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน รับสมัคร เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยธุรการและปฏิบัติงานโครงการ

 

ด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยธุรการและปฏิบัติงานโครงการ ประจำสำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ -เพศหญิงอายุไม่เกิน ๒๗ ปี -วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี -มีทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และสืบค้นข้อมูลทาง Internet เป็นอย่างดี -เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่องานเป็นอย่างดี มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน -เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์งานพิจารณาเป็นพิเศษ -สถานภาพโสด  -สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ หรือนอกเวลาราชการได้ -สามารถปฏิบัติงานในต่างอำเภอ หรือต่างจังหวัดได้ ทั้งนี้ รายละเอียดการรับสมัครติดต่อที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๗-๑๖๐๒๘ ในวันวันและเวลาราชการ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑