เปิดแล้วศูนย์ OSS จัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา

 

จังหวัดน่าน ได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดน่าน ขึ้น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2561 เพื่อดำเนินการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าว จังหวัดน่าน รวมทั้งออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน ให้กลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มจับคู่ คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพู หมดอายุ 31 มีนาคม 2561 และกลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง - ลูกจ้าง (ใบจับคู่) ทั้งที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว และยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ เข้ารับการยื่นคำขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข 054-716075-6 ต่อ 16