วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลางประจำเดือนมกราคม 2562