tel โทรศัพท์ : 054716075,054716076 email nan@doe.go.th

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน และคำสั่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่านระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์