ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
การรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) (2 โครงการ)(ปิดรับสมัคร 1 และ 24 กุมภาพันธ์ 2562)
ประชาสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่านประจำเดือนมกราคม 2561
ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น