รายการ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เมนูดาวน์โหลด/สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่/เอกสารอื่นๆ)
ประกาศกรมกาารจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลาและสาถนที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรมการจัดหางาน
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการเวรอำนวยการ (ศปก.รง.)
จต.2 ข/99837 ตำแหน่งงานประกอบเหล็กเสริมคอนกรีต (ก่อสร้าง)(ชาย3คน)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ธงชัย แถมแล้วรวย ๙๙ (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โปรฟิต วัน (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เด็กโลจิสติกส์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไทย-นิปปอน เรสเตอร์รองส์ จำกัด]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานต่างด้าว มายังประเทศไทย
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู)
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
 1 2 >