รายการ
จต.2 ข/99875 ตำแหน่งพนักงานทำตะเข็บกระป๋องบรรจุอาหาร (งานทำตะเข็บกระป๋องบรรจุอาหาร)(หญิง10คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99874 ตำแหน่งประกอบนั่งร้าน (ก่อสร้าง)(ชาย2คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 ข/99873 ตำแหน่งพนักงานเกษตร (ปลูกสตรอเบอรี่,ผักโขมและอื่นๆ)(ชาย2คน) (ประเทศญี่ปุ่น)
จต.2 เลขที่ /00090 ตำแหน่งคนงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (ชาย2คน) (ไต้หวัน)
จต.2 เลขที่ /00089 ตำแหน่งพนักงานวิศวกร (ชาย/หญิง15คน) (ญี่ปุ่น)
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอฟ ซี จำกัด]
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เมนูดาวน์โหลด/สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่/เอกสารอื่นๆ)
ประกาศกรมกาารจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลาและสาถนที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรมการจัดหางาน
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการเวรอำนวยการ (ศปก.รง.)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ธงชัย แถมแล้วรวย ๙๙ (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โปรฟิต วัน (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เด็กโลจิสติกส์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไทย-นิปปอน เรสเตอร์รองส์ จำกัด]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 1 2 >