รายการ
จต.2 ข/99819 ตำแหน่งการประกอบเครื่องมือและเครื่องจักรทางอิเลคทรอนิกส์(เครื่องใช้ไฟฟ้า)(หญิง5คน)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒
คำสั่งกรมการจัดหางาน ที่ ๗๔/๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน
จต.2 ข/99807 ตำแหน่งพนักงานเกษตร (ปลูกคาบุ) (ชาย1คน)
จต.2 ข/99806 ตำแหน่งพนักงานเลี้ยงสุกร (ชาย2คน)
จต.2 เลขที่ /00007 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์โลหะ (ชาย8คน)
จต.2 เลขที่ /00006 ตำแหน่งคนงานผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง (ชาย20คน)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา และยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
รายชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกแรงงานต่างด้าว มายังประเทศไทย
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู)
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์สำนักงาน ( เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อาคารเก็บพัสดุ ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการคัดเลือกจ้างเหมาพนักงานรถยนต์
ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวนครุภัณฑ์สำนักงาน
 1 2 >