รายการ
การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเหรียญจักรพรรดิมาลา
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.อิซุมิไทย จำกัด]
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ [บจง.ซันโคชะ จำกัด]
รายงานผลการเข้าร่วมประชุมอาเซียนว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 2 (27-28 ก.พ.63)
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอ็มพาวเวอร์ เอ็กซ์เซคคูทิฟ เสิร์ช จำกัด]
การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อการเลื่อน โอน ย้าย แต่งตั้ง และบรรจุกลับ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรมการจัดหางาน
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เอฟ ซี จำกัด]
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เมนูดาวน์โหลด/สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่/เอกสารอื่นๆ)
ประกาศกรมกาารจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลาและสาถนที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรมการจัดหางาน
การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
คำสั่งกรมการจัดหางาน เรื่อง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติราชการเวรอำนวยการ (ศปก.รง.)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ธงชัย แถมแล้วรวย ๙๙ (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.โปรฟิต วัน (ประเทศไทย) จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.เด็กโลจิสติกส์ จำกัด]
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บจง.ไทย-นิปปอน เรสเตอร์รองส์ จำกัด]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒
 1 2 >