ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว ในจังหวัดนราธิวาส

 

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางเบญจวรรณ ฝอยทอง จัดหางานจังหวัดนราธิวาส มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่งานคุ้มครองคนหางาน บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาสัมพันธ์แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ โดยยื่นผ่านระบบอนไลน์ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 - 13 กุมภาพันธ์ 2564 และขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ห้ามเคลื่อนย้ายคนต่างด้าว เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนราธิวาสทุกกรณี