กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตร

 

เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1/2566 หลักสูตร "การเย็บกระเป๋าของชำร่วย" และมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับประกอบอาชีพภายหลังการฝึกอบรม ณ ที่ทำการกลุ่มปักผ้า Lawa Laweng หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีผู้ว่างงานและประชาชนผู้สนใจในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน