ประชุมเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ดำเนินการจัดประชุมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566 เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมธารพลอย สวนอาหารริมน้ำ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดย นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ มีนายจ้าง สถานประกอบการ แรงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุม จำนวน 91 คน