โครงการรป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว

 

นางเบญจวรรณ ฝอยทอง รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ได้พบปะพูดคุยกับนายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ในการจัดอบรมโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมตันหยงนราธิวาส อำดเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส