กิจกรรม สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562
นางเบญจวรรณ ฝอยทอง รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับครูแนะแนว และกล่าวถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสในการจัดสัมนากิจกรรม สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดยมี ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว บรรยายหัวข้อ "ตลาดแรงงานในยุค Thailand 4.0 และการแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกของงานยุค Thailand 4.0" มีครูและเจ้าหน้าที่แนะแนว เข้าร่วมสัมนา 52 คน