รายการ ประเภท
ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ - สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับใช้ในหน่วยงานของกรมการจัดหางาน จำนวน ๓,๐๐๐ เล่ม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์แบบสำรอจข้อมูลผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
"โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์"
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ประจำปี 2559
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ภารกิจและการให้บริการของกรมการจัดหางาน จำนวน 300,000 แผ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือ 23 ปี กรมการจัดหางาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบประจำปี 2559 จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างพิมพ์หนังสือสถิติจัดหางาน ปี 2558
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 393 394 395 396 397 >  Last ›