แรงงานต่างด้วเมียนมา ลาว กัมพูชา หากออกนอกเขตท้องที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนและหากเปลี่ยนนายจ้างต้องรีบแจ้งเข้าทำงานใหม่ภายใน 15 วัน RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส แจ้งแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ถือบัตรสีชมพู หากมีความจำเป็น ต้องเดินทางออกนอกเขตท้องที่ จะต้องขออนุญาตออกนอกเขตท้องที่ ณ จังหวัดที่ได้จัดทำทะเบียนประวัติหรือจังหวัดที่ได้รับอนุญาตก่อน รวมทั้งแรงงานต่างด้าวที่มีการเปลี่ยนนายจ้าง จะต้องทำการแจ้งเข้าที่อยู่ใหม่กับนายจ้างรายใหม่ภายในระยะเวลา 15 วัน

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน จัดหางานจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยถึงกรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู) ซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวเพื่อทำงาน โดยใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 เดินทางออกนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต เช่น เดินทางไปสันทนาการ โดยไม่ได้ขออนุญาตออกนอกเขตท้องที่จากนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น จะทำให้การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวสิ้นผลทันที และจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป

โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 แรงงานต่างด้าวที่ต้องการไปทัศนศึกษา หรือสันทนาการในเขตท้องที่จังหวัดอื่น ให้นายจ้างจัดทำหนังสือพร้อมรายชื่อและเลขประจำตัวของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่จะไปทัศนศึกษา หรือสันทนาการ แจ้งให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นทราบก่อนวันเดินทาง และเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในท้องที่ ทั้งนี้ ไม่เกินครั้งละเจ็ดวัน

สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานตำแหน่งรับใช้ในบ้าน ให้เคลื่อนย้ายออกนอกเขตท้องที่ จังหวัดที่ได้รับอนุญาตเพื่อติดตามนายจ้าง สามีหรือภรรยาของนายจ้างไปทำหน้าที่การงานที่รับผิดชอบ โดยไม่ต้องขออนุญาตนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งนายจ้าง สามีหรือภรรยาของนายจ้างและลูกจ้างจะต้องเดินทางไปด้วยกันและต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการขอตรวจสอบ

นอกจากนี้ การอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวของแรงงานต่างด้าวจะสิ้นผลทันทีหากถูกนายจ้างเลิกจ้าง โดยนายจ้างต้องแจ้งสำนักงานจัดหางานจังหวัดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้เลิกจ้าง แต่ถ้าคนต่างด้าวต้องการทำงานในประเทศต่อไป ต้องมีนายจ้างใหม่รับเข้าทำงานโดยยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ไม่ได้ทำงานอยู่กับนายจ้างรายเดิม จึงจะมีสิทธิ์อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จึงขอแจ้งให้แรงงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการได้รับทราบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากต้องการทราบรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทร.073-532097 ในวันและเวลาราชการ