สถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองเกาหลีใต้ RSS

 

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน จัดหางานจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งข่าวจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน ว่ากรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารรัฐเกาหลี รายละเอียด ดังนี้

๑. ประเทศไทยและเกาหลีใต้ได้มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน ๙๐ วัน ดังนั้น จึงเป็นช่องว่างให้คนไทยบางรายลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้

๒. จากสถิติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ปรากฏว่าคนไทยพำนักอย่างผิดกฎหมายในเกาหลีใต้มากที่สุด

๓. สำนักตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้คนไทยที่พำนักอย่างผิดกฎหมายเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจและปฏิเสธการเข้าเมืองของคนไทยที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย

๔. สำนักตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้มีอำนาจเต็มที่ในการเรียกสัมภาษณ์คนไทยที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย หากตอบไม่ได้ มีแนวโน้มสูงที่จะถูกปฏิเสธการเข้าเมือง

๕. กรณีคนไทยที่ต้องการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวควรเตรียมเอกสารและข้อมูลการท่องเที่ยวมาเป็นอย่างดี

๖. ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศพยายามแก้ปัญหาคนไทยถูกปฏิเสธการเข้าเมืองและ การลดจำนวนคนไทยที่พำนักผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

สำหรับคนไทยที่ต้องการไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมาย ขอให้ปฏิบัติตามขั้นตอนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ ภายใต้ระบบอนุญาตการจ้างงาน (Employment Permit System (EPS)) ซึ่งสามารถหาข้อมูลได้ที่ (๑) สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๑-๑๐(๒) ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี EPS กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน (๓) ที่เว็บไซต์ www.overseas.doe.go.th/_eps.php ทั้งนี้ การลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย หากถูกจับกุม จะถูกส่งออกนอกประเทศและขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา ๕ ปี อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบให้กับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้อีกด้วย

ดั้งนั้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้ให้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายไต้หวันให้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องกฎหมายและเดินทางกลับเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างงาน เพราะหากพำนัก/ทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้วถูกจับได้จะต้องถูกปรับเงินซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการทำงานและเสียโอกาสในการเดินทางกลับเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้อีก รวมทั้งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ และแรงงานไทยในอนาคตด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๓๕๓-๒๐๙๗ ในวันและเวลาราชการ