“สุชาติ” แจงปล่อยกู้กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน ปีงบ 64 แล้วกว่า 5.8 ล้านบาท RSS

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ปีงบ 64 กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 12 งวด รวม 5,810,000 บาท ย้ำยังมีวงเงินให้กู้และเวลายื่นคำขออีก 2 เดือน 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงแรงงานได้อนุมัติวงเงินกู้ยืม จำนวน 7,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน/กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย และมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกระทบโดยตรงทั้งต่อรายได้ และวิถีความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งรวมถึงการดำเนินการของผู้รับงานไปทำที่บ้าน จึงพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน อยู่ในอัตราร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1 -12  ภายใต้กรอบวงเงิน 7,000,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของแรงงานนอกระบบผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ซึ่งจากผลการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564 ปล่อยกู้แล้วทั้งสิ้น จำนวน 34 ราย/กลุ่ม เป็นเงิน 5,810,000 บาท และยังมีวงเงินคงเหลือสำหรับผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนฯ อีก 1,190,000 บาท ระยะเวลายื่นคำขอกู้ฯ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

“นายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา และรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน กำชับให้กระทรวงแรงงานดูแลแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง และมาตรการคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ให้ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึง เข้าถึงโอกาสและได้รับความเสมอภาคทางสังคม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพ และการมีงานทำ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว  

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ ตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิงหาคม 2564 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694 

“สำหรับคุณสมบัติผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน ซึ่งมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน  มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท รายบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี  และรายกลุ่มบุคคลไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี โดยตั้งแต่ปี 2548 – ปัจจุบัน มีผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน จำนวน 1,045 ราย/กลุ่ม สมาชิกจำนวน 6,023 คน และมีผู้กู้เงินจากกองทุนฯแล้ว จำนวน 519 ราย/กลุ่ม (29 ราย/490 กลุ่ม) เป็นเงิน 53,676,000 บาท” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว