กระทรวงแรงงาน เตรียมฉีดวัคซีน 8,200 แรงงานไทย ก่อนบินเก็บผลไม้ป่าสวีเดน-ฟินแลนด์ RSS

 

กระทรวงแรงงาน ประสานกรมควบคุมโรค ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด – 19 ให้กับแรงงานไทย ที่เดินทางเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021 ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน จำนวน 8,200 คน แบ่งเป็นคนงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน จำนวน 5,200 คน และฟินแลนด์ จำนวน 3,000 คน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี จะมีคนงานไทยเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ช่วงสั้นๆ ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยที่ยังคงรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น กระทรวงแรงงานจึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับคนหางานที่จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021 ให้คนงานสนับสนุน (Staff) และคนงานตามฤดูกาล (Seasonal Work) ที่จะเดินทางไปทำงานและเก็บผลไม้ป่าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเดินทางทุกคน ซึ่งกรมการจัดหางานได้ประสานกับกรมควบคุมโรคในการขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับคนหางานแล้ว

“รัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศมาโดยตลอด  และได้กำชับให้กระทรวงแรงงานคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพของแรงงานเป็นสำคัญ รวมทั้งดูแลแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครองตามหลักสากล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์และสวีเดน ได้สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในเรื่องความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเก็บผลไม้ป่ามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้แรงงานไทยเป็นที่ต้องการของบริษัทผู้รับซื้อผลไม้ป่าในฟินแลนด์และนายจ้างในสวีเดนเป็นอย่างมาก ทั้งในฤดูกาลปี 2021 นี้ ทางการไทย ฟินแลนด์และสวีเดน ได้มีการหารือและเพิ่มความชัดเจนในการวางมาตรการสำหรับแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์ ฤดูกาล 2021 เป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะมีแรงงานไทยเดินทางประมาณ 8,200 คน โดยแบ่งเป็นคนงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน จำนวน 5,200 คน และฟินแลนด์ จำนวน 3,000 คน ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (ฤดูกาลเก็บผลไม้ป่า 2020) ที่มีแรงงานไทยได้รับอนุญาตเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าฯ ทั้งสิ้น 5,254 คน แบ่งเป็นคนงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน จำนวน 3,040 คน และฟินแลนด์ จำนวน 2,214 คน

“แรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021 จะได้รับการอบรมก่อนเดินทาง ณ ศูนย์อบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการทำงาน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฟินแลนด์และสวีเดน โดยการอบรมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โปรแกรม Zoom เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามนโยบายของศบค. รวมทั้งต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ก่อนเดินทาง และนำหลักฐานหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนแจ้งการเดินทางไปทำงาน

ทั้งนี้ คนหางานที่ต้องการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว