​ย้ำ ! นายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำเร่งพาแรงงานต่างด้าว ไปต่อใบอนุญาตฯ ด่วน…ภายใน 31 มีนาคมศกนี้ พ้นกำหนดถูกจับ ปรับเป็นแสน RSS

 

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ย้ำเตือนนายจ้างในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตว์น้ำเร่งพา แรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ไปต่อใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดยังลักลอบจ้างงานโดยไม่มีใบอนุญาต มีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และจะไม่มีการเปิดจดทะเบียน อีกต่อไป โดยจะนำเข้าตามระบบ MOU เท่านั้น ล่าสุดมีมาต่อใบอนุญาตทำงานแล้วกว่า 25,000 ราย

กระทรวงแรงงาน โดยนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้กรมการจัดหางาน เร่งประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้นายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำรีบพาแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว เมียนมา ไปต่อใบอนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายให้จ้างแรงงานฯอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามระบบ MOU เท่านั้น โดยจะไม่มีการเปิดจดทะเบียนใหม่อีกต่อไป ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างอย่ารีรอ รีบดำเนินการโดยด่วนภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากหากพ้นกำหนดจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง พบการกระทำผิดทั้งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวจะมีโทษหนักปรับสูงสุดถึงหนึ่งแสนบาท ขณะนี้มีแรงงานต่างด้าวมาต่อใบอนุญาตทำงานแล้ว 25,313 คน แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล 12,839 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 8,787 คน กัมพูชา 3,745 คน ลาว 307 คน นายจ้าง 2,042 ราย แรงงานต่างด้าวในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 12,474 คน เป็นสัญชาติเมียนมา 11,729 คน กัมพูชา 551 คน ลาว 194 คน นายจ้าง 765 ราย

นายวรานนท์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำในครั้งนี้เป็นกลุ่มที่ใบอนุญาตหมดอายุวันที่ 31 มกราคม 2560 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2560 โดยใบอนุญาตทำงานที่ต่อให้จะหมดอายุในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุกคน มีขั้นตอนคือ 1) นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวฯ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล และที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 2) แรงงานต่างด้าวฯ ตรวจสุขภาพ และทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 3) รายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ณ ที่ทำการปกครอง 4) ขออนุญาตทำงาน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานครในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ สำหรับแรงงานประมงที่ไม่สามารถเข้าฝั่งได้ทันตามกำหนด ให้นายจ้างยื่นบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเลภายในกำหนดก่อน และเมื่อเดินทางกลับเข้าฝั่ง ให้ไปตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ รายงานตัว และขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และในระหว่างการอนุญาตทำงาน แรงงานต่างด้าวต้องไปดำเนินการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตหมดอายุ ซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสัญชาติแล้วจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตทำงานต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694