การทำงานของคนต่างด้าว ค้นหา

เตือน นายจ้างสถานประกอบการ เร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 65 และ วันที่ 7 ก.พ. 66 ให้ครบทุกขั้นตอนภายใน 15 พ.ค. 66