การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

 

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายศักดิ์สกล จินดาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมให้ข้อมูลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 37/2560 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบถึงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง ตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกำหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ.... โดย กำหนดให้แรงงานประมงที่ไม่มีนายจ้าง แรงงานที่ไม่เคยมีใบอนุญาตทำงาน และแรงงานบัตรชมพูที่ประสงค์จะทำงานในเรือประมง  สามารถมาจดทะเบียนได้ตามที่กำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ในมาตรา 83 ให้อำนาจอธิบดีกรมประมงสามารถดำเนินการขออนุญาตทำงานได้เช่นเดียวกับกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยใช้หนังสือคนประจำเรือ (Seabook) เป็นใบอนุญาตทำงาน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง โดยมีกระบวนการจัดการแรงงานต่างด้าวตามมาตรา 83 จำนวน 10 ขั้นตอนคือ

1. ประชาสัมพันธ์ 

2. การขึ้นทะเบียนนายจ้าง 

3. การลงทะเบียนลูกจ้างพร้อมรับใบคำขออยู่ในราชอาณาจักร 

4. จับคู่นายจ้างจัดทำสัญญาจ้างงาน ตรวจสอบสัญญาจ้างโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดย NGO ร่วมสังเกตการณ์ 

5. การจัดทำ Seabook พร้อมรับใบแทน

6. จัดทำใบอนุญาตทำงานในเรือ ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค

7. ขออนุญาตออกทำการประมง ณ ศูนย์แจ้งเข้า-แจ้งออก (PIPO)

8. ขอรับเล่ม Seabook ที่สำนักงานประมงจังหวัด

9. การส่งตัวแรงงานกลับประเทศ

10. แรงงานที่ได้รับ Seabook แล้ว กระทรวงแรงงานประสานจัดทำการพิสูจน์สัญชาติโดยเร็ว