ตรวจเยี่ยมองค์การเอกชนต่างประเทศแจ้งเปลี่ยนที่ตั้งสมาคมสมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 องค์การเอกชนต่างประเทศในประเทศไทย สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวได้เข้าตรวจเยี่ยมสมาคมสมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย แจ้งย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานในประเทศไทย จากเดิมเลขที่ 411 อาคารยูทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ไปยังเลขที่ 236 ซอย 58/4 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240