การประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2561

 

วันที่ 22 มกราคม 2561 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 2/2561 

ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทูร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  อาคารกระทรวงแรงงาน  โดยมีนายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม

ที่ประชุมพิจารณาในประเด็น ดังนี้

1. การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) โครงการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ของสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

2. ร่างประกาศคณะกรรมการกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคืนเงินประกันค่าใช้จ่ายให้แก่คนต่างด้าวที่ส่งเข้ากองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร

3. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คณะ

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ จำนวน 811,829 คน อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักรถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เข้ารับการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยแรงงานต่างด้าว 3 กลุ่มคือ 1) กลุ่มกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 1 พฤศจิกายน 2560 2) กลุ่มที่ผ่านการคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ 31 ธันวาคม 2560 3) กลุ่มที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ ให้กรมการจัดหางานจัดตั้งและกำกับดูแลศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 

1. กรมการปกครองจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กำหนดเลข 13 หลัก/ถ่ายรูป/สแกนนิ้วมือ

2. กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

3. สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตราวีซ่าและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

5. กรมการจัดหางาน ออกใบอนุญาตทำงาน