อ.กกจ. มอบนโยบาย ขรก.บรรจุใหม่

 

วันที่ 23 มกราคม 2561 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบนโยบายหลักการทำงานของข้าราชการกรมการจัดหางาน ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมการจัดหางาน ณ โรงแรมฮิป กรุงเทพฯ 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ข้าราชการจะต้องปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบวินัยของข้าราชการ รักษาชื่อเสียงขององค์กร โดยข้าราชการยุคใหม่จะต้องมีคุณลักษณะที่สำคัญคือ คิดเชิงสร้างสรรค์ เรียนรู้ต่อเนื่อง คิดเชิงธุรกิจ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ มีทักษะหลายด้าน มีจริยธรรม ทำงานเป็นทีม และสร้างสัมพันธ์ประสาน ทั้งนี้ กรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานบริการประชาชน จึงต้องสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ ด้วยการให้ความสะดวก เป็นธรรม และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า