อธิบดี กกจ. ร่วมให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายชิโร ซะโดะชิมt (H.E. Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สนทนากับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเกี่ยวกับ ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ การจัดส่งแรงงานไปฝึกงานเทคนิคและทำงานในประเทศญี่ปุ่น ผลการดำเนินงานการจัดส่งแรงงานไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปทำงานประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งการดำเนินงานของกรมการจัดหางานในอนาคตเกี่ยวกับการจัดส่งแรงงานไทยเข้าไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ความร่วมมือจัดส่งผู้บริบาลมาดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมคนหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และการดูแลแรงงานที่กลับจากการทำงานในต่างประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นต้น