การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2562

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมี นางเพชรรัตน์ สินอวย  อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม โดยมีประเด็นการพิจารณาดังนี้

1. องค์การเอกชนต่างประเทศขออนุญาตเข้ามาดำเนินงานในประเทศไทย จำนวน 2 องค์การ ได้แก่   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักงานภูมิภาคเอเชีย (Wildlife Conservation Society – Asia : WCS - Asia) และ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Technology Promotion Association (Thailand – Japan))

2. องค์การเอกชนต่างประเทศขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน จำนวน 5 องค์การ  ได้แก่  องค์การเลียวนาร์ด เชสเชียร์ ดิสอะบิลิตี้ (Leonard Cheshire Disability)  องค์การศุภนิมิตสากล สำนักงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก  ( World Vision International – Asia Pacific Regional Office)  องค์การเอ็ดดูเคชั่น  ดีเวลล็อปเม้นท์ เซ็นเตอร์ อิงค์  (Education Development Center, Inc : EDC)  มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย)  (OISCA (Thailand)) และ มูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Centre for Energy Environment Resources Development Foundation :  CEERD) 

3. องค์การเอกชนต่างประเทศขอขยายระยะเวลาการดำเนินงาน  และขอรับเจ้าหน้าที่ใหม่   จำนวน 2 องค์การ ได้แก่   สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า   (Wildlife Conservation Society: WCS) และ องค์การโคเรีย  อะดกร - เทรด เซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร (Korea Agro-Trade Center, Bangkok)

4. องค์การเอกชนต่างประเทศขอขยายระยเวลาการดำเนินงาน และเพิ่ม/เปลี่ยนสถานที่ตั้ง จำนวน 2 องค์การ  ได้แก่  องค์การแพลน  อินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International, Inc.) และสมาคมความช่วยเหลือเพื่อความร่วมมือและเพื่อการพัฒนา   (Agency for Technical Cooperation and Development : ACTED)

5. องค์การเอกชนต่างประเทศขอรับเจ้าหน้าที่ใหม่  และเพิ่ม/เปลี่ยนผู้รับมอบอำนาจ  จำนวน  3 องค์การ ได้แก่   องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Family Health International : FHI)  มูลนิธิฟรีดริค  เอแบร์ท (Friedrich – Ebert - Stiftung) และ  องค์การแคร์  (CARE)

6. องค์การเอกชนต่างประเทศขอรับเจ้าหน้าที่ใหม่   จำนวน 2 องค์การ  ได้แก่  มูลนิธิไฮน์ริค  เบิลล์  (Heinrich Boell Foundation)  และมูลนิธิศูนย์ศึกษาที่อยู่อาศัยแห่งเอเชีย (Asian Coalition for Housing Rights: ACHR)