นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม
สมาคมสมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
องค์การเวิร์ลแชร์ (World Share)
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ Mr.MASAO TAKAGI จากสมาคม Overseas Vocational Training Association ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมมือระหว่างเอกชนกับรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมร่วมกับเอ็นจีโอเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ พร้อมกับตอบข้อหารือ ข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และปัญหาอื่นๆ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

 1 2 3 >  Last ›