นายอนุรักษ์  ทศรัตน์  อธิบดีกรมการจัดหางาน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการออกใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (Work Permit) โดยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2  ชั้น 14 กรมการจัดหางาน
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุม
สมาคมสมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
องค์การเวิร์ลแชร์ (World Share)
นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ Mr.MASAO TAKAGI จากสมาคม Overseas Vocational Training Association ซึ่งเป็นองค์กรที่ร่วมมือระหว่างเอกชนกับรัฐบาลของประเทศญี่ปุ่น

 1 2 3 >  Last ›