รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมทบทวนแผนงาน โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 1/2566
อธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ครั้งที่ 7/2565
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงแรงงาน

 1 2 3 >  Last ›