ก.แรงงาน ประชุม คกก. ที่ปรึกษาปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 3/2562
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2562
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ  ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น  (IM Japan)
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 และคณะ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว เห็นชอบให้แรงงานกัมพูชา ลาว เมียนมา กว่า 2,000,000 คน ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดปี 2562 และ 2563 นำเข้า MOU โดยไม่ต้องเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร

 1 2 3 >  Last ›