​รมว.แรงงานย้ำ! อย่าเชื่อข่าวลือ ! ไม่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอีกรอบ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำอย่าเชื่อข่าวลือ ไม่มีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอีกรอบ แนะใช้ระบบนำเข้าตาม MOU เน้นศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว 15 วัน เป็นมาตรการชั่วคราว เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวได้เตรียมการและดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน 1 มกราคม 2561

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลือในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและผู้ประกอบการบริษัทนำเข้าแรงงานว่า รัฐบาลไทยเตรียมยืดระยะเวลาผ่อนผันการใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ออกไปโดยไม่มีกำหนดและจะเปิดรับจดทะเบียนให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและออกบัตรสีชมพูรอบใหม่เพื่อให้แรงงานผิดกฎหมายอยู่ในไทยได้ต่อไปโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศไปทำเอกสาร เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานขอย้ำว่าพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไม่มีนโยบายเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้กับแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอีกรอบ ดังนั้น หากนายจ้างและสถานประกอบการประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวขอให้จ้างแรงงานที่เข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระบบ MOU เท่านั้น ซึ่งขณะนี้กระทรวงแรงงานได้อำนวยความสะดวกให้นายจ้างสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศดำเนินการแทนได้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวย้ำว่า สำหรับศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 นั้น เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวที่รัฐบาลและกระทรวงแรงงานดำเนินการเพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่มีการจ้างงานและทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ดำเนินการให้ถูกต้องก่อนที่มาตรา 101 102 119 และ 122 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2561 เท่านั้น และขอเชิญชวนให้นายจ้างที่ยังมีการจ้างแรงงานไม่ถูกต้องรีบมาดำเนินการได้ที่ศูนย์ฯ ตามกำหนดเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดและติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694