เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ”

 

     วันที่ 24 กันยายน 2563 นางปลิดา  ร่วมคำ  หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ  เป็นวิทยากรนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ” และร่วมอภิปรายผล “แนวทางการบูรณาการการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้และการเชื่อมโยงการนำไปใช้” ในการสัมมนาทางวิชาการปีงบประมาน 2563 โดยกรมการจัดหางานร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงาน  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์กรมหาชน) ณ ห้องประชุมเทียนอัชกุล กรมการจัดหางาน  และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังการสัมมนาดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ศาลากลางจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดลำปาง