เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง กระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปาง

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางปลิดา ร่วมคำ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ มอบหมายให้ นายภาณุศาสตร์ โฮมภิรมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง กระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง