ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

 

วันที่ 28  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง  ดรุณี  จันทร์มล  รักษาการหัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ  และนางสาวคัทธิยา  ฟูเจริญสุข  เจ้าพนักงานแรงงาน  พร้อมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564  ณ  บริเวณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง