ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน

 

วันที่  4  มิถุนายน  2564  เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง  ดรุณี จันทร์มล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ  เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน   ในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 6/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและนโยบาย  ของกระทรวงแรงงาน  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์) เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง