ลงพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปาง

 

              วันอังคารที่ 5 ก.ค.2564 นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงาน ลงพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำปาง ปกครองจังหวัดลำปาง กอ.รมน. จ.ลำปาง สนง.พมจ.ลำปาง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดลำปาง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลตลาดแรงงานและภารกิจของกรมการจัดหางาน ออกตรวจตรากำกับ ดูแล นายจ้าง/สถานประกอบการ มิให้จ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เน้นย้ำมาตรการป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย โดยดำเนินการในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เป็นกิจการโรงสี  จำนวน 6 แห่ง พบแรงงาน 79 คน  แยกเป็น  แรงงานไทย 40 คน และแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา 39 คน ผลการตรวจ ไม่พบการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการจัดหางาน การป้องกันปัญหายาเสพติด โรคพิษสุนัขบ้า  โรค COVID-19 เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบการ ดำเนินการป้องกันตนเอง  โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A  และ Good Factory Practice และแจ้งเร่งรัดให้ยื่นขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว (บต.48) ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งเน้นย้ำนายจ้างห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า-ออกพื้นที่