ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ฯ และโครงการอาสาสมัครแรงงาน

 

วันนี้ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวมณีวรรณ เสมอใจ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ฯ และโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พร้อมร่วมเป็นวิทยากร ให้กับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน และร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดฯ  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร  จังหวัดลำปาง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ จำนวน 17 คน