ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด

 

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
             นายพงศกร ยามะสัก หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ทั้งนี้ ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ตลาดแรงงานของจังหวัดลำปางและภาคเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว