การตรวจราชการของรองปลัดกระทรวงแรงงาน

 

เรียน ผู้บริหาร 

                    นายณัฐวุฒิ ภัทรประยูร หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ ให้การต้อนรับการลงพื้นที่ 
ตรวจราชการของรองปลัดกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ จิระพันธ์ุวานิช) โดยประชุมติดตามการปฎิบัติงานป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของจังหวัดลำปาง
และตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 14 -15 สิงหาคม 2562